فلسفه ي حجاب وفوايد آن

<p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; حفظ چشم، گوش، قلب و تمامي اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است كه حاصل اين عفت و حجاب دروني، پوشش ظاهري است؛ به تعبيري لطيف&zwnj;تر حجاب ميوه عفاف است و عفاف ريشه حجاب.</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشري و بويژه جوامع اسلامي مطرح است. همواره اين دو واژه در كنار هم به كار برده مي&zwnj;شوند و در نگاه اول به نظر مي&zwnj;آيد هر دو به يك معنا باشند اما با جستجو در متون ديني و فرهنگنامه&zwnj;ها به نكته قابل توجهي مي&zwnj;رسيم و آن تفاوت اين دو واژه است. در برخي كتب لغت حجاب را اين&zwnj;گونه تعريف كرده&zwnj;اند: &laquo;الحجاب، المنع من الوصول&raquo; حجاب يعني آنچه مانع رسيدن مي&zwnj;شود.(</span><span lang="FA">۱) </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برخي گفته&zwnj;اند حجب و حجاب هر دو مصدر و به معناي پنهان كردن و منع از دخول است و به عنوان شاهد آيه شريفه &laquo;و من بيننا و بينك حجاب&raquo;&zwnj;(فصلت، آيه </span><span lang="FA">۵) </span><span lang="AR-SA">را ذكر كرده&zwnj;اند. در ديگر كتاب&zwnj;هاي لغت حجاب را به معناي پرده آورده و نوشته&zwnj;اند: امراه محجوبه؛ زني كه پوشانيده است خود را به پوشاندني.(</span><span lang="FA">۲) </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با توجه به معاني ذكر شده در مي&zwnj;يابيم حجاب امري ظاهري و در ارتباط با جسم است، اگرچه اين پوشش برخاسته از اعتقادات و باورهاي دروني افراد است ولي ظهور در نشئه مادي و طبيعي دارد يعني پوشش ظاهري افراد و بويژه زنان را حجاب مي&zwnj;گويند كه مانع از نگاه نامحرم به آنان مي&zwnj;شود. عفاف نيز داراي معاني گوناگوني است كه در مجموع تعريف كاملي را به ما خواهد داد. راغب اصفهاني در مفردات القران مي&zwnj;نويسد: العفه حصول حاله للنفس تمتنع بها غلبه الشهوه؛ عفت حالتي دروني و نفساني است كه توسط آن از غلبه شهوت جلوگيري مي&zwnj;شود.(</span><span lang="FA">۳) </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; البته قابل ذكر است كه در قرآن كريم از واژه عفت در دو معنا استفاده شده است، گاه به معناي خود نگهداري و پاكدامني است .</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يكي از نكات اساسي كه زمينه&zwnj;اي براي عمل به احكام است شناخت جايگاه هرچيز در نظام هستي است. البته در نظامي كه خداوند متعال در جاي جاي آن ديده مي&zwnj;شود و ارتباط اشيا و اعمال با خداوند بسيار مشهود است و با درك اين ارتباط و حضور، بسياري از مشكلات زندگي بشر حل مي&zwnj;شود. &laquo;حق&raquo; به عنوان زيباترين و پسنديده&zwnj;ترين واژه آفرينش در تمامي اديان و جوامع بشري مورد توجه قرار گرفته است و حقوق و اداي آنها فراتر از زمانها و مكانها واشخاص و اديان است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;در واقع هر فردي از هر طبقه اجتماعي و از هر دين و مليت، نسبت به اداي حقوق ديگران حساسيت نشان مي&zwnj;دهد واين مطلب، حق و حقوق را فرازماني و فرامكاني مي&zwnj;كند. برخي از انديشه&zwnj;گران و حكيمان بر اين باورند كه حجاب، حق&zwnj;الله است و در اين&zwnj;باره مي&zwnj;گويند: &laquo;حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد و نه مال شوهر و نه ويژه برادر و فرزندانش مي&zwnj;باشد. همه اينها اگر رضايت بدهند، قرآن راضي نخواهد شد، چون حرمت زن و حيثيت زن به عنوان حق&zwnj;الله مطرح است. لذا كسي حق ندارد بگويد من به نداشتن حجاب رضايت دادم. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">از اينكه قرآن مي&zwnj;گويد: هر گروهي، اگر راضي هم باشند، شما حد الهي را در برابر آلودگي اجرا كنيد، معلوم مي&zwnj;شود عصمت زن حق&zwnj;الله است.&raquo;(</span><span lang="FA">۶) </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خداوند در آيه </span><span lang="FA">۳۱</span><span lang="AR-SA"> سوره نور حكم حجاب را به گونه&zwnj;اي صريح و آشكارا مطرح نموده و علاوه بر ظرافت&zwnj;هاي خاصي كه در نوع پوشش زنان وجود دارد، اشخاص محرم را نيز ذكر مي&zwnj;كند تا نامحرم&zwnj;ها بازشناسانده شوند و در پايان فلسفه پوشش بيان شده است كه زينتها و زيبايي&zwnj;هاي زنان در مقابل نامحرم آشكار نشود، تا آنها مورد توجه نگاه&zwnj;هاي ناپاك قرار نگيرند و احترام آنان حفظ گردد. در آيه ديگر حرمت و شخصيت زن به عنوان فلسفه حجاب مطرح مي&zwnj;شود: &laquo;اي پيامبر به زنان ودخترانت و زنان مومن بگو، پوشش خود را بر خود فرو پوشند. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">● آثار اجتماعي حجاب </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر عملي كه افراد جامعه انجام مي&zwnj;دهند، در نگاه كلان اثر مستقيم در اجتماع دارد زيرا از خانواده كه واحد كوچك اجتماعي است جامعه تشكيل مي&zwnj;شود و همان&zwnj;گونه كه رفتار فرد در جامعه موثر است، اشخاص نيز از اجتماع و قوانين آن تاثير مي&zwnj;پذيرند. حجاب علاوه بر آثار شخصي و شخصيتي، داراي آثار اجتماعي است. جامعه&zwnj;اي كه در آن بانوان باحفظ حدود وحقوق ديگران ظاهر مي&zwnj;شوند و موجب تخريب روح و جسم همنوعان خود شده و محيط آرام وامني را براي جوانان فراهم سازند، به سوي سعادت و سلامت رواني پيش خواهد رفت. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">مسئله حجاب به معناي جلوگيري از اختلاط و آميزش بي&zwnj;قيد و شرط زن ومرد در جامعه است. اين اختلاط به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد و بخصوص به ضرر زن است. حجاب به هيچ&zwnj;وجه مزاحم و مانع فعاليت&zwnj;هاي سياسي، اجتماعي وعلمي نيست.</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; براى روشن شدن فلسفه حجاب زن و راز تفاوت آن با پوشش مردان، توجه به مطالب ذيل لازم است: </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">1- توجه به رابطه پوشش با فرهنگ دينى&rlm; </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">بر اساس فرهنگ اسلامى، انسان موجودى است كه براى رسيدن به كمال و معنويّت خلق گرديده است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">اسلام با تنظيم و تعديل غرايز به ويژه غريزه جنسى و توجه به هر يك از آن&rlm;ها در حدّ نياز طبيعى، سبب شكوفايى همه استعدادهاى انسان شده و او را به سوى كمال سوق داده است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">پوشش مناسب براى زن و مرد عامل مهمى در تعديل و تنظيم اين غريزه است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">2- توجه به ساختار فيزيولوژى انسان&rlm; </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">نوع پوشش زن و تفاوت آن با لباس مرد رابطه&rlm;اى مستقيم با تفاوت&rlm;هاى جسمى و روحى زن و مرد دارد. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در تحقيقات علمى در مورد فيزيولوژى و نيز روان&rlm;شناسى زن و مرد ثابت شده كه مردان نسبت به محرّك&rlm;هاى چشمىِ شهوت&rlm;انگيز حساس ترند و چون تأثير حس بينايى زيادتر است و چشم از فاصله دور و ميدان وسيعى قادر به ديدن است، از سوى ديگر ترشّح هورمون&rlm;ها در مرد صورتى يكنواخت و بدون انقطاع دارد، مردان به صورتى گسترده تحت تأثير محرّك&rlm;هاى شهوانى قرار مى&rlm;گيرند اما زنان نسبت به حس لمس و درد حساس ترند و به محرّك&rlm;هاى حسى پاسخ مى&rlm;دهند. حس لامسه بروز زيادى ندارد و فعاليتش محدود به تماس نزديك است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">از اين گذشته چون هورمون&rlm;هاى جنسى زن به صورت دوره&rlm;اى ترشح مى&rlm;شوند و به طور متفاوت عمل مى&rlm;كنند، تأثير محرّك&rlm;هاى شهوانى بر زن صورتى بسيار محدود دارد و نسبت به مردان بسيار كمتر است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">ج) آثار و فوايد رعايت حجاب و پوشش دينى&rlm; </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">1- بهداشت روانى اجتماع و كاهش هيجان&rlm;ها و التهاب جنسى كه سبب كاهش عطش سيرى ناپذيرى شهوت است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">2- تحكيم روابط خانوادگى و برقرارى صميميت كامل زوجين. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">با رواج بى حجابى و جلوه گرى زن، جوانان مجرد، ازدواج را نوعى محدوديت و پايان آزادى&rlm;هاى جنسي خود تلقّى مى&rlm;كنند وافراد متأهل هر روز در مقايسه&rlm;اى خطرناك ميان آن چه دارند و ندارند، قرار مى&rlm;گيرند. اين مقايسه&rlm;ها، هوس را دامن زده و ريشه زندگى را مى&rlm;سوزاند. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">3- استوارى اجتماعى و استيفاى نيروى كار و فعاليّت&rlm; </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">دختر و پسرى كه در محيط كار و دانشگاه تحريك شهوانى شوند، از تمركز و كارآيى آن&rlm;ها كاسته مى&rlm;شود و حكومت شهوت بر اجتماع سبب هدر رفتن نيروى فكرى و كارى است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">- بالارفتن ارزش واقعيت زن و جبران ضعف جسمانى او </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حيا، عفاف و حجاب زن مى&rlm;تواند در نقش عاطفى او و تأثيرگذارى بر مرد مؤثر باشد. لباس زن سبب تقويت تخيّل و عشق در مرد است و حريم نگه داشتن يكى از وسائل مرموز براى حفظ مقام و موقعيّت زن در برابر مرد است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسلام حجاب را براى محدوديّت و حبس زن نياورده، بلكه براى مصونيّت او توصيه كرده است، زيرا اسلام راضى به حبس، ركود و سركوبى استعدادهاى زن نيست، بلكه با رعايت عفاف و حفظ حريم، اجازه حضور زن را در اجتماع داده امّا از سوء استفاده شهوانى و تجارى منع كرده است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در واقع حجاب موجب محدوديت، مردان هرزه مى&rlm;باشد كه در صدد كام جويى&rlm;هاى آزاد و بى حد و حصر هستند و مصونيت زنان از دست اين گروه از مردان منظور است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">علت اين كه در اسلام دستور پوشش، اختصاص به زنان يافته، اين است كه ميل به خود نمايى و خودآرايى مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلب&rlm;ها و دل&rlm;ها مرد شكار است و زن شكارچى، همچنان كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است و مرد شكارچى. ميل زن به خود آرايى از حس شكارچى&rlm;گرى او ناشى مى&rlm;شود. در هيچ جاى دنيا سابقه ندارد كه مردان لباس&rlm;هاى بدن نما و آرايش&rlm;هاى تحريك كننده به كار برند. اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود مى&rlm;خواهد دلبرى كند و مرد را دل باخته و در دام علاقه خود اسير سازد</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مورد مردان نيز اين گونه نيست كه بتوانند با هر نوع لباسي از خانه بيرون آيند و نوع پوشش آنها مي تواند به هر صورتي باشد بلكه مردان نيز در اين جهت با محدوديت هاي خاص خود نسبت به پوشش مواجه هستند اما محدوده پوشش آنان به جهت حضور بيشتر در اجتماع و كارهاي سخت و به جهاتي كه در بالا ذكر شد با زنان متفاوت است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر سد فحشا مي شود رو سفيدي نزد زهرا مي شود</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">شنو از چادر كه در توصيف زن تار و پودش با تو مي گويد سخن </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">تار و پودم را شرافت تافته تا شرافت را به عصمت بافته </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">در كلاس حفظ تقوي و شرف دختران درند و چادر چون صدف </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">بهترين سرمايه زن چادر است زانكه زن را زينت زن چادر است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">چادر از بهر زنان الزامي است بهر زن بي چادري ناكامي است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر در سراي اقتدار دختران را هست تاج افتخار </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر حفظ دين و مذهب است شيوه زهرا و درس زينب است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر حافظ ناموس هاست پاسدار حيله جاسوس هاست </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر نص قرآن مجيد قفل جنت را بود تنها كليد </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر سد فحشا مي شود رو سفيدي نزد زهرا مي شود </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر چاره ساز كار هاست حافظ گل از هجوم خارهاست </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر زخم ها را مرحم است دست رد بر سينه نامحرم است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر التيام درد هاست سد محكم در بر نامرد هاست</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر سد فحشا مي شود رو سفيدي نزد زهرا مي شود</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">شنو از چادر كه در توصيف زن تار و پودش با تو مي گويد سخن </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">تار و پودم را شرافت تافته تا شرافت را به عصمت بافته </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">در كلاس حفظ تقوي و شرف دختران درند و چادر چون صدف </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">بهترين سرمايه زن چادر است زانكه زن را زينت زن چادر است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">چادر از بهر زنان الزامي است بهر زن بي چادري ناكامي است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر در سراي اقتدار دختران را هست تاج افتخار </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر حفظ دين و مذهب است شيوه زهرا و درس زينب است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر حافظ ناموس هاست پاسدار حيله جاسوس هاست </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر نص قرآن مجيد قفل جنت را بود تنها كليد </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر سد فحشا مي شود رو سفيدي نزد زهرا مي شود </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر چاره ساز كار هاست حافظ گل از هجوم خارهاست </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر زخم ها را مرحم است دست رد بر سينه نامحرم است </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">حفظ چادر التيام درد هاست سد محكم در بر نامرد هاست</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نهادينه سازي فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان يكي از ضرورت هاي باورهاي ديني مستلزم برنامه ريزي صحيح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. نقش حكومت اسلامي در ايجاد و ترويج اين باور انكارناپذير بوده و در نگاهي عميق تر، ضروري و اساسي است. پيش از برنامه ريزي صحيح بايد عناصر مفهومي چون فرد انساني، خانواده و جامعه را در زمينه فعاليت علمي و فرهنگي به خوبي شناخته و جايگاه هر يك را بررسي كرد عناصري. سپس در سه مرحله نهادينه سازي (تعميق)، گسترش فرهنگ (ترويج) و حفظ و پاس داري از باورهاي ترويج شده (تحفيظ)، با استفاده از ابزار و شيوه هاي كاملاً مدرن و مؤثر به فعاليت پرداخت.</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حجاب و عفاف از جمله احكام اسلامي و ضروريات دين است كه سياست گذاران اجتماعي بايد براي اجراي آن برنامه ريزي كنند. در اين نوشتار، به بحث جنجال برانگيز مجاز بودن يا نبودن دخالت حكومت اسلامي در ورود به حوزه اعتقادات و ارزش هاي جامعه نمي پردازيم؛ زيرا اين نوع باورها با بهداشت رواني و اجتماعي و سلامت جامعه ارتباط مستقيم دارد. از اين رو، ايجاد و حفظ آن در شرح وظايف حكومت اسلامي، بيان شده است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">فرآيند فرهنگ سازي ديني</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بحث حجاب و عفاف جزو بحث هاي فرهنگي و مذهبي به شمار مي رود كه بيش از امور نظامي، سياسي و اجتماعي به برنامه ريزي تدريجي و ريشه اي نياز دارد. تمام نهادها و سازمان ها اعم از خصوصي و دولتي و شهروندان در فرهنگ سازي، نقش دارند و به همين دليل، بدون ريشه يابي، آسيب شناسي و شناسايي ورودي هاي فرهنگي و شناخت عوامل ويران گر و آشنايي با شيوه هاي مبارزه با اين عوامل، نمي توان برنامه اي درست و كارآمد طراحي كرد. فرهنگ سازي براي سه حوزه يادشده را مي توان در مرحله نهادينه سازي، گسترش و حفظ روش مند انجام داد كه در هر بخش، نقش برخي نهادها پررنگ تر از ديگر نهادها خواهد بود. براي نمونه، در مرحله نهادينه سازي باورهاي ديني درباره عفاف و حجاب، نقش آموزش و پرورش به ويژه آموزش در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي، بسيار حساس و مهم به نظر مي رسد؛ زيرا شخصيت ديني در دوره كودكي شكل مي گيرد. در روايت هم آمده است: &laquo;مثل الذي يتعلم في الصغر كالنقش في الحجر؛ مثال دانشي كه در كودكي آموخته شود، مثل حك كردن نقشي بر سنگ است.&raquo; به طور كلي، آموزش در دوره كودكي، ماناتر خواهد بود و برنامه ريزي در اين دوره، ارزش مندتر است.</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">1. نهادينه سازي (تعميق)</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">الف) آموزش مستقيم كه گاه در قالب امر و نهي و خواهش و تمنا خواهد بود و از ابزار اصيل هم چون تشويق و تنبيه البته به شكل علمي آن استفاده مي شود. معمولاً اين گونه آموزش با نوعي مقاومت رواني كودك روبه رو مي شود و اگر اصول تربيتي كودك و بهره گيري از بهترين و صحيح ترين شيوه ارتباط با او رعايت نشود، نتيجه معكوس خواهد داد.</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">ب) آموزش غيرمستقيم كه از طريق رفتار و عمل كرد اعضاي خانواده بدون استفاده از آموزش هاي گفتاري انجام مي شود و بيش تر شكل امر و نهي و موعظه را به خود مي گيرد. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">2. گسترش (ترويج)</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">گسترش و رواج دادن مفاهيم فرهنگي در سطحي گسترده را گويند. تفاوت مرحله گسترش فرهنگ حجاب و عفاف با مرحله اول، در گستردگي قلمرو و دامنه آن، توجه و دقت در امور مربوط به ظاهر و حفظ شعاير و </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">ابلاغ احكام و شاخه هاي يك فرهنگ است. </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">3. حفظ و نگه داري (تحفيظ)</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرحله سوم فرهنگ سازي، حفظ و پاس داشت باورهاي ديني نهادينه شده و گسترش يافته در جامعه است. در اين مرحله، با تنظيم و ابلاغ قانون ها و آيين نامه هايي به اداره ها و مؤسسه هاي دولتي و غيردولتي، مي توان فرهنگ پديدآمده را كه نمود بيروني هم دارد، پاس داشت. در اين مرحله، وارد شدن برخي نهادها مانند نيروي انتظامي، ستاد امر به معروف و نهي از منكر و مؤسسه هاي ويژه مربوط به پاس داري از شاخص هاي فرهنگي به عرصه عمل ضروري است.</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع:فرض اله عبادالهي، مسوول روابط عمومي ودبير شوراي امربه معروف ونهي ازمنكر سازمان امور اقتصادي ودارايي آذربايجان شرقي</span></span></span></p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.7.4.0